Αποτίμηση δυναμικών χαρακτηριστικών γέφυρας Bailey με ανωδομή από ωπλισμένο σκυρόδεμα

Κωνσατντίνος Ζωγλοπίτης
Η γέφυρα Bailey είναι τύπος μεταλλικής δικτυωτής γέφυρας που αποτελείται από προκατασκευασμένα τμήματα τα οποία συναρμολογούνται επί τόπου με κοχλίες και με πείρους. Σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και αναπτύχθηκε στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες των Συμμάχων για τη γεφύρωση κωλυμάτων μεταβλητού ανοίγματος και ταυτόχρονα μεταβλητής φέρουσας ικανότητας των εδαφών. Η δυνατότητα κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων, κατασκευής και καθέλκυσης μόνο με τα χέρια την κατέστησαν δημοφιλή και η χρήση της επεκτάθηκε μέχρι τις μέρες...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.