Διαχείριση Δεδομένων στις πλατφόρμες ΚΝΙΜE & WEKA

Παναγιώτα Κωτσάκη
Στην παρούσα εργασία συγκρίνουμε τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων KNIME και Knowledge Flow του WEKA σε θεωρητικό αλλά και πειραματικό πλαίσιο με σκοπό την εύρεση ενός μοντέλου πρόβλεψης της διάρκειας ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού (φακέλων) της εταιρείας «Αρχειοθήκη Α.Ε.». Η τεχνική που ακολουθήθηκε για την δημιουργία του μοντέλου πρόβλεψης είναι η τεχνική της παλινδρόμησης με βάση τους αλγορίθμους KNN, SVM, Random Forest, Decision Tree και Linear Regression σε ένα σύνολο δεδομένων προερχόμενο από την ίδια την...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.