Το στοίχημα για μια αποτελεσματική ηγεσία στο σύγχρονο δημόσιο τομέα

Αικατερίνη Καρκαλά
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη στο χώρο του Δημόσιου Τομέα. Αρχικά παρουσιάζει αναλυτικά τις θεωρίες ηγεσίας, περιγράφοντας την ηγετική φυσιογνωμία. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην ηγεσία στις δημόσιες δομές, επιδιώκοντας να αποδώσει και να ερμηνεύσει την ιδανική ηγετική συμπεριφορά. Το ραγδαία μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, και τεχνολογικό περιβάλλον αναδεικνύει την ανάγκη για μια δυνατή, υπεύθυνη και σοβαρή ηγεσία. Το νέο μοντέλο ηγεσίας των σύγχρονων οργανισμών καθορίζει πλέον τόσο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.