Σύγχρονες εξελίξεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειρήνη Γιαννίκη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφορά στον ορισμό της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) καθώς και των πρωτογενών χαρακτηριστικών της. Αναλύεται η έννοια της ΔΕΠ-Υ σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Συγκεκριμένα αναλύονται τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενήλικη ζωή. Γίνεται μία προσπάθεια εύρεσης των κύριων αιτιών εμφάνισής της καθώς επίσης της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια, δίνεται ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών και...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.