Σχεδιασμός επιχωμάτων οπλισμένης γης

Φωτεινή Μαλισιόβα
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των επιχωμάτων οπλισμένης γης και ορισμένα παραδείγματα επιχωμάτων που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα. Γίνεται ανασκόπηση των μεθόδων διαστασιολόγησης επιχωμάτων οπλισμένης γης βάσει του αμερικανικού και βρετανικού κανονισμού και της μεθόδου των λωρίδων. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται υπολογιστικό φύλλο excel, το οποίο υπολογίζει τη συνολική απαιτούμενη δύναμη ενίσχυσης επιχωμάτων χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου υλικού με τη μέθοδο οριακής ισορροπίας του βρετανικού κανονισμού, γνωστή ως τη μέθοδο δύο σφηνών. Για την αξιολόγηση...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.