Τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία

Αθανάσιος Αρβανιτίδης
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετάται η εφαρμογή μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης στην μοντελοποίηση της λειτουργίας πλοίων με κύριο θέμα την προ-επεξεργασία των δεδομένων. Θα μελετηθούν διαφορετικές τεχνικές προ-επεξεργασίας και θα αξιολογηθούν με βάση την ακρίβεια των πρόβλεψης στην οποία οδηγούν με βάση τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί (χρόνο σε σχέση με υπολογιστικούς πόρους). Με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού, πραγματοποιείται η αξιολόγηση των δεδομένων, η διαμόρφωση αυτών με σκοπό την πρόβλεψη της ταχύτητας του...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.