Υπολογιστικές μέθοδοι στην έρευνα και ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων

Ιωάννα Κούρου
The dissertation that follows, with title “In silico methods as tools in research and development of cosmetic products” has as main object the study of some alternative tools, that through computer or computerized environment, they can contribute in the process of research and development of new cosmetics or new ingredients or in the prediction of certain side effects, such as toxicity. The purpose of this project is to inform the reader about the most contemporary...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.