Ways of improvement of practical skills study in medical university

L. Ya. Kovalchuk, N. Ye. Lisnychuk, I. Ye. Sakharova & O. M. Oleshchuk
[for full text, please go to the a.m. URL]