Results of New Curriculum Implementation

Leonid Y. Kovalchuk, Oleksandra Oleshchuk, Nataliya Lisnychuk & Inna Sakharova
[for full text, please go to the a.m. URL]