Praktyka pedagogiczna kontekstem reorganizacji personalnej wiedzy o nauczaniu przyszłych nauczycieli. Propozycja zmiany modelu kształcenia nauczycieli

Renata Michalak
W artykule zaprezentowano refleksje na temat znaczenia praktyki pedagogicznej dla konstruowania roli zawodowej kandydatów na nauczycieli. Jednocześnie podkreślono wartość wysokiej jakości praktyki edukacyjnej dla zdobywania i wzbogacania doświadczeń istotnych w procesie krystalizowania tożsamości zawodowej adeptów sztuki nauczania. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania ich kompetencji kluczowych w toku kształcenia akademickiego, które prowadzą do bycia samoświadomym profesjonalistą. Ponadto zaprezentowano innowacyjny model kształcenia nauczycieli, oparty na wdrażaniu zmian w środowisku edukacyjnym.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.