Edukacja outdoor w praktykach studenckich a rzeczywistość

Bożena Roszak
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba spojrzenia na praktyki studenckie z perspektywy edukacji outdoor i wskazania korzyści, jakie niesie ona ze sobą w procesie wychowania i nauczania. Analizie poddane zostaną również strefy modelu Komfort – Napięcie – Panika, sprzyjające nabywaniu miękkich kompetencji podczas aktywności w terenie. Aktywne zajęcia w terenie wymagają od nauczycieli stosowania kompetencji, które w formalnej edukacji szkolnej nie są ujawniane, zasadne jest więc również analizowanie pożądanych kompetencji nauczyciela oferującego aktywne zajęcia outdoor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.