Doświadczanie świata muzyki przez dziecko w kontekście wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Majzner
Celem artykułu jest próba dokonania analizy zaleceń zawartych w aktualnie obowiązującej podstawie programowej, odnoszących się do różnych form doświadczania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Na tej podstawie autor formułuje postulaty związane z formami doświadczania świata muzyki przez dziecko nieujętymi w programach kształcenia, a koniecznymi dla pełnego i harmonijnego rozwoju dzieci.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.