Baca jako mistrz zawodu pasterskiego na Podhalu: tradycja i współczesność

Anna Haratyk
Pasterstwo zaliczane jest do najstarszych zajęć w dziejach ludzkości. Szczególne tradycje wykształciły się w tej dziedzinie w Karpatach. Struktura społeczna grupy wykonującej ten zawód przypomina zdecydowanie strukturę warsztatu rzemieślniczego. W artykule dokonano analizy procesu przygotowania do wykonywania tego fachu. Szczególną uwagę poświęcono bacy, czyli mistrzowi pasterskiemu. Ukazane zostały jego obowiązki, umiejętno-ści, a także jego rola w edukowaniu kolejnych pokoleń pasterzy. Uwzględniono również transformację zawodo-wego kształcenia w zakresie pasterstwa, jaka nastąpiła w drugiej połowie XX i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.