Jakość życia dzieci w rodzinach robotniczych w Polsce okresu międzywojnia. Wybrane aspekty

Katarzyna Szymczyk
Dokumenty źródłowe z okresu międzywojnia prezentują wiele narracji, chociażby samych najmłodszych, o warunkach życia, w jakich przyszło im egzystować. Pozwolą one pokrótce przedstawić sytuację bytową rodzin proletariackich, począwszy od kwestii finansowych, lokalowych, po zagadnienia sanitarno-higieniczne, zdrowotne i edukacyjne. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone trzem ostatnim aspektom. Nieodzownym jest także ukazanie różnych form opiekuńczo-pomocowych, społecznych oraz państwowych kierowanych do tej grupy społecznej i poprawiających jakość życia najmłodszych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.