Rola refleksyjności w kontekście procesu autokreacji ludzi dorosłych

Anna Sladek
Refleksyjność nabrała istotnego znaczenia w późnej nowoczesności, z jednej strony jako cecha kultury, a z drugiej właściwość istotna dla rozwoju człowieka. Celem opracowania jest analiza pojęcia refleksyjności jako jednej z centralnych kategorii opisujących zamiany w późnej nowoczesności, a następnie na tym tle zarysowanie jej roli w procesie autokreacji ludzi dorosłych. Refleksyjność jest pojęciem stosunkowo nowym. Można w nim wyróżnić dwa podstawowe wymiary: poznawczy i zwrotny. Charakterystycznym rysem późnej nowoczesności jest przenikanie się obu wymiarów refleksyjności...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.