Refleksyjność jako postawa wobec zmiany – na kanwie autobiografii, pamiętników, wypowiedzi osobistych nauczycieli z ostatniego ćwierćwiecza

Wanda Dróżka
W swym tekście podejmuję próbę ukazania treści i form refleksji nauczycieli nad zmianami, jakich doświadczali w ostatnim ćwierćwieczu, na kanwie ich autobiografii, pamiętników, dzienników i innych wypowiedzi osobistych, zgromadzonych w wyniku badań o charakterze jakościowym. Wyniki tych badań sugerują, że zmiana jest podstawowym kontekstem życia i pracy nauczycieli w tych latach oraz wymaga refleksyjnego, krytycznego nastawienia, popartego głęboką wiedzą i gruntownym wykształceniem.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.