Kształtowanie refleksyjności studentów w przedsiębiorczym i badawczym modelu uniwersytetu

Danuta Wiśniewska
Obecnie, na chwilę przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, wciąż aktualne pozostaje pytanie o to, czy mit uniwersytetu Humboldta całkowicie utraci w przyszłości na znaczeniu. Koniec XX wieku przyczynił się do kształtowania modelu przedsiębiorczego w uczelniach. Zmiany legislacyjne ukierunkowują natomiast reformy szkoły wyższej w kierunku modelu określanego jako model badawczy lub inaczej partnerski. W obliczu zaistniałych zmian istotne staje się ustalenie czy refleksyjność studentów i absolwentów uczelni jest brana pod uwagę w ramach założeń...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.