Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Skrypt do przedmiotu

Agnieszka Jędrzejowska
Celem skryptu jest zaprezentowanie potencjału Pracowni Terapii Pedagogicznej w kontekście diagnozy i terapii dziecka z trudnościami w rozwoju. Opracowanie ma charakter teoretyczno-metodyczny. Skrypt stanowi wartość ze względu na to, że jest formą przewodnika do ćwiczenia własnych umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej, indywidualnej i grupowej. Studenci, wykorzystując przykładowy warsztat i dostępne w Pracowni pomoce metodyczne, mogą rozwijać swoje specjalistyczne kompetencje.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.