Specyfika organizacji i funkcjonowania organów władzy publicznej. Analiza porządków prawnych państw współczesnych

Mariusz Jabłoński & Magdalena Abu-Gholeh
Prezentowane opracowanie ma na celu przybliżenie ustroju i zasad funkcjonowania innych instytucji niż te, które znamy jako klasyczne organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Szczególnie w kulturze europejskiego prawa analiza poświęcona prawodawcy, egzekutywie i judykaturze jest bowiem obszerna i dobrze już udokumentowana. Autorzy w poszczególnych artykułach koncentrują się więc na takich rozwiązaniach ustrojowych, które ze względu na swoją specyfikę warte są bliższego poznania, a jednocześnie ich struktura, kompetencje i sposób działania w istotny sposób różnią...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.