Instytucja sędziów pokoju na przykładzie USA

Krzysztof Liszewski
Niniejsza praca opisuje instytucję sędziów pokoju (ang. justices of the peace) w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni lat, od ich genezy w średniowiecznej Anglii, poprzez jej rozwój, następnie ekspansję do USA oraz funkcjonowanie po dzień dzisiejszy. Ukazuje jej przemiany na przestrzeni lat oraz opisuje jej działanie we współczesnych częściach składowych USA, łącznie z pozytywnymi i pejoratywnymi cechami. Zawiera również odniesienia do polskiego systemu prawnego w tym aspekcie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.