„Rzeczy wyłączone z obrotu” (res extra commercium) w polskim porządku prawnym

Amadeusz Obłąk
Instytucja „rzeczy wyłączonych z obrotu” (res extra commercium), wywodząca się z rzymskiego podziału rzeczy, nie jest instytucją wprost uregulowaną przez ustawodawcę w polskim porządku prawnym. Mimo iż jest to narzędzie prawne przywoływane przez przedstawicieli doktryny, orzecznictwa czy też, w pewnych przypadkach, prawodawcę, wydaje się, że do dnia dzisiejszego nie wypracowano ogólnej definicji rozumienia pojęcia tzw. „rzeczy wyłączonych z obrotu”. Na podstawie wybranych przepisów prawnych, orzeczeń oraz poglądów wyrażonych w doktrynie autor niniejszego opracowania analizuje zarówno...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.