Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem

Jolanta Blicharz, Tadeusz Kocowski & Mateusz Paplicki
Wykluczenie jest zjawiskiem powszechnym, dotykającym coraz liczniejsze grupy społeczne. Ze względu na szeroki krąg osób ekskludowanych niniejsze opracowanie mające charakter monografii wielu Autorów, porusza nie tylko problemy osób wykluczonych ale również wskazuje na możliwości udzielania pomocy tym osobom na wielu płaszczyznach. W opracowaniu tym skupiono się m.in. na osobach opuszczających jednostki penitencjarne, wskazując potrzebę wzajemnej współpracy pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zbadano również system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, który jest podstawą...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.