Egzekucja z akcji zdematerializowanych w małżeńskiej wspólności majątkowej

Tomasz Zimoński
W artykule poruszono kwestię przebiegu egzekucji z akcji zdematerializowanych, które należą do majątku wspólnego małżonków. Analizie poddano zarówno przepisy prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Poczynione uwagi uwzględniają także zagadnienia przedmiotu egzekucji, przebiegu postępowania oraz granic wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. W rezultacie dokonano oceny zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, jednocześnie wskazując postulaty de lege ferenda.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.