Organizacja sądów na Śląsku w świetle ordynacji kryminalnej Józefa I z 1707 roku

Józef Koredczuk
Ordynacja kryminalna Józefa I z 1707 r., mimo że miała mieć zastosowanie przed wszystkimi sądami na Śląsku rozpatrującymi sprawy karne, nie ujednolicała ich organizacji, lecz w zasadzie pozostawiła ją bez zmian. W konsekwencji tego, w powstałej w wyniku ewolucji organizacji sądów w poszczególnych księstwach i państwach na Śląsku, zachodziły nie tylko podobieństwa, ale również i różnice. Stąd też sądy przewidziane w ordynacji nie zawsze pokrywały się z sądami, które istniały w praktyce na Śląsku. Potwierdzeniem...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.