Wpływ aparatu państwowego na obsadę stanowisk kościelnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w latach 1945-1964

Edyta Włodarczyk
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Ludowej był jednym z nielicznych kościołów, w stosunku do których utrzymana została, jedynie nowelizowana, regulacja przedwojenna. Z tej też przyczyny Kościół ten nie musiał prowadzić negocjacji z władzami wyznaniowymi w celu uregulowania swojego bytu prawnego. Niedługo po II wojnie światowej, w roku 1947 Kościół ten uzyskał stabilną pozycję prawną w postaci dekretu znowelizowanego ustawą. Komunistyczne prawo akceptowało osobowość prawną nie tylko Kościoła jako całości, ale również diecezji i parafii, co znacznie...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.