Nadzór nad administracją zdecentralizowaną

Marcin Miemiec
Tadeusz Bigo podkreślał, że nadzór wyznacza granice samodzielności związków samorządowych. Jest on w zasadzie oparty na kryterium legalności. Celowość jest dopuszczalna w ograniczonym zakresie. Wkroczenie nadzorcze następuje najczęściej z urzędu. Brak podstawy ustawowej wkroczenia jest naruszeniem prawa podmiotowego związku samorządowego. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednostek niebędących podmiotami administracji. Podstawowe znaczenie mają represyjne środki nadzoru. Środki nadzoru mogą mieć także charakter pozytywny, jak np. wpis do budżetu czy wykonanie zastępcze jako sankcje w sytuacji niewypełniania obowiązków...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.