Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market

Agnieszka Chrisidu-Budnik
Zamówienie publiczne stanowi umowę, której stronami są instytucje zamawiającego i wykonawcy. Proces zamówienia publicznego jest kategorią prawną o charakterze dynamicznym, który konstytuują trzy etapy: przygotowania, udzielenia, wykonywania zamówienia publicznego. Jest to kategoria prawna w wysokim stopniu sformalizowana. Formalizacja ma zapewnić efektywność ekonomiczną całego systemu zamówień publicznych, jego transparentność, uczciwość zachowań uczestników rynku zamówień publicznych. Jednocześnie zbyt wysoki stopień sformalizowania może okazać się dla realizacji owych celów szkodliwy i nieskuteczny, ogranicza bowiem elastyczność działań zamawiającego i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.