Historia obowiązywania zasady vim vi repellere licet w polskim prawie karnym – ewolucja kontratypu obrony koniecznej

Monika Czechowska
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wpływu rzymskiej zasady vim vi repellere licet, zgodnie z którą „siłę można odeprzeć siłą”, na kształtowanie się kontratypu obrony koniecznej w polskich kodyfikacjach karnych. Autorka, posługując się metodą historyczno-prawną oraz formalno-dogmatyczną, dokonuje analizy zarówno art. 21 kodeksu Makarewicza (wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.), jak i art. 22 kodeksu Andrejewa (ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny) oraz art. 25 obecnie obowiązującego...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.