Rola dialogu i partnerstwa w zakresie przezwyciężania wykluczenia społecznego

Jolanta Blicharz
Rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego, a także realizacja zasady partnerstwa są odpowiedzią na postępującą globalizację w stosunkach gospodarczych oraz nowe zjawiska wykluczenia społecznego. Dialog i partnerstwo są współcześnie ważnymi instrumentami, które z jednej strony umożliwiają budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla państw i obywateli, z drugiej zaś sprzyjają zwiększeniu spójności społecznej w zakresie włączenia społecznego
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.