Doprowadzenie innej osoby do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia jako czyn wyczerpujący znamię przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k.

Jan Gałka
W niniejszym artykule autor rozważa możliwość uznania zrzeczenia się zarzutu przedawnienia za okoliczność mogącą wyczerpywać znamię niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Autor wskazuje zależności zachodzące pomiędzy cywilistyczną czynnością rozporządzającą a karnistycznym rozporządzeniem mieniem. Omawia instytucję przedawnienia oraz związane z nią instytucje zarzutu przedawnienia i zrzeczenia się zarzutu przedawnienia. Na koniec podaje argumenty mające przemawiać za możliwością uznania doprowadzenia innej osoby do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia za zachowanie wyczerpujące znamię...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.