Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia

Katarzyna Płonka-Bielenin
Problematyka dotycząca ochrony przed powodzią została uregulowana w dziale IV, pt. „Zarządzanieryzykiem powodziowym” w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ochrona przed powodziąto podstawowe zadanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.Głównym założeniem ustawy Prawo wodne z 2017 r. jest osiągnięcie realnego i efektywnegowpływu na sprawy gospodarki wodnej w Polsce. Dotyczy to w szczególności planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych i wprowadzania systemu zgód wodnoprawnych. To władza wodna powinna w...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.