Wartości niematerialne w kalkulacji cen transferowych – uwagi na tle projektu BEPS

Rafał Lipniewicz
Zasady dotyczące cen transferowych, które są stosowane do celów podatkowych, dotyczą ustalania warunków (w szczególności ceny) dla transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych, skutkujących alokacją zysków do poszczególnych członków grupy. Nowe wytyczne OECD dotyczące cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych dostarczają wskazówek interpretacyjnych do określania warunków rynkowych dla transakcji obejmujących wykorzystywanie lub transfer wartości niematerialnych. W artykule omówiono kluczowe aspekty wartości niematerialnych w kontekście cen transferowych i ich wpływ na ryzyko biznesowe.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.