Wydatkowanie i wykorzystywanie środków pochodzących z budżetu UE, a wzrost gospodarczy

Anna Wójtowicz-Dawid
Absorpcja środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jest przedmiotem zainteresowania szeregu podmiotów, w tym doktryny i nauk ekonomicznych. Badany jest proces wydatkowania, ale i wpływ, jaki środki te mają na rozwój lokalny oraz całego kraju. Odróżnienie „wydatkowania” od „wykorzystania” środków pochodzących z budżetu UE wydaje się być kluczowe z perspektywy oceny ich wpływu na wzrost gospodarczy. Wydatkowanie jako instytucja ukierunkowane jest głównie na przedmiot i w swojej istocie nie zawiera założeń związanych z rozliczeniem uzyskiwania...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.