Dialog w pieczy zastępczej (na przykładzie powiatu bialskiego)

Beata Wołosiuk
Celem artykułu była analiza problemu komunikacji werbalnej dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka. W badaniach zastosowano dwie metody – sondaż diagnostyczny i studium indywidualnych przypadków. Analiza wyników pozwoliła stwierdzić występowanie licznych problemów dotyczących rozwoju komunikacji werbalnej zarówno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w rodzinnych domach dziecka. Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć poważne problemy związane z komunikacją werbalną. Zaburzenia, które najczęściej występują wśród dzieci, to opóźniony rozwój mowy i dyslalia.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.