Rola rodziny w procesie resocjalizacji podopiecznych placówek dla nieletnich

Arkadiusz Kamiński
Celem artykułu jest określenie roli rodziców (opiekunów) w procesie resocjalizacji młodzieży umieszczonej w ośrodkach wychowawczych, którą powinni oni wspierać w oddziaływaniach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, prowadzonych w placówkach oraz poza nimi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.