Miejsce rodziców w życiu lwowskich szkół średnich w okresie międzywojennym

Karol Sanojca
Celem było ukazanie miejsca i roli rodziców w kontaktach z placówkami oświatowymi na poziomie szkoły średniej we Lwowie w okresie międzywojennym oraz określenie dynamiki zmian w zakresie zadań stawianych i realizowanych przez organizacje rodzicielskie.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.