Żądanie Antygony. Nienormatywny model rodziny Judith Butler

Grażyna Lubowicka
Problem zdekomponowanej i zróżnicowanej rodziny w ponowoczesności, czy też rodziny poddanej deformacjom i przemieszczeniom, oraz pytanie o to, ku jakiemu modelowi (modelom) może ona zmierzać, stawia Judith Butler w Żądaniu Antygony.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.