Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę tradycyjnej rodziny połączonej „joint family” w Indiach

Beata Pietkiewicz-Pareek
Trwająca od 2019 roku pandemia Covid-19 ma bezprecedensowy wpływ na funkcjonowanie rodziny nie tylko w Indiach, lecz także na całym świecie. Szok spowodowany utratą dochodów, zamknięciem szkół, zagrożeniem utratą zdrowia i życia dotknął zwłaszcza ludzi o niskich dochodach. Niemożność podjęcia pracy i nauki zdalnej obserwuje się w wielu regionach świata, także w zamożnych krajach. Celem badań jest prześledzenie zmian mikrospołecznych i makrospołecznych dokonujących się w tradycyjnej hinduskiej rodzinie, zwanej połączoną. Materiał podzielono na następujące pola...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.