Kindness as an important element of social emotional education at school: translation and initial validation of the polish verison of the school kindess scale-a preliminary study

Joanna Szafran & Anna Cwojdzińska
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów, traktując życzliwość jako fundament niezbędny do budowy owych umiejętności. Narzędziem służącym rozpoznaniu zaangażowania środowiska szkolnego w formowanie życzliwych postaw jest Szkolna Skala Życzliwości.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.