Humanistyka a rynek pracy : perspektywa studentów nauk humanistycznych wobec racjonalności rynkowej

Tomasz Raczkowski
Współcześnie koncepcje związków pomiędzy edukacją a pracą zostały podporządkowane neoliberalnej racjonalności ekonomicznej. Młodzi ludzie wybierając studia stają w obliczu retoryki, zgodnie z którą mają one służyć gromadzeniu potencjału przydatnego na rynku pracy. Opierając się o empiryczne badania jakościowe, w swoim wystąpieniu pokażę jak relacje pomiędzy studiami a pracą postrzegają studenci kierunków humanistycznych, które wydają się nieprzydatne w świetle dominującej racjonalności rynkowej.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.