Kulturowy wymiar ceremoniału wojskowego

Marta Nowakowska & Krzysztof Świderski
Artykuł ma na celu przeanalizowanie ceremoniału wojskowego przez pryzmat obrzędowości i ceremonii w wymiarze kulturowym. Materiałem do badań były zarówno źródła historyczne, jak i obserwacja uczestnicząca oraz wywiady z oficerami Wojska Polskiego. Przykładem użytym w artykule jest ceremonia promocji na oficera, podczas której można zaobserwować pewne „skostniałości” struktur, które w wielu innych sferach życia we współczesnym społeczeństwie dopasowywały się do zmian kulturowych, natomiast w przypadku wojska pozostały w niezmiennie ustrukturyzowanej formule.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.