Frekwencja w wyborach do Sejmu w Polsce w latach 2001–2015 – perspektywa geografi czna

Magdalena Skorupska
Proces wolnych i demokratycznych wyborów przeprowadzony w społeczeństwie obywatelskim zakłada wysoką partycypację w akcie głosowania. Niska frekwencja wskazuje na pewne dysfunkcje w systemie politycznym, w tym także wyborczym. Mogą też być symptomem poważnych problemów politycznych i społecznych. Powyższy artykuł zbiera i weryfikuje różne przyczyny niskiej frekwencji w wyborach do Sejmu w latach 2001– 2015, a w szczególności przyczyny zróżnicowania przestrzennego tego zjawiska. Wyniki wykonanych badań wskazują, że na tym polu istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych hipotez....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.