Kariery naukowe kobiet w perspektywie systemowej

Joanna Wyleżałek
W artykule zaprezentowano odmienną dynamikę karier naukowych kobiet i mężczyzn, zwracając uwagę, że liczba awansów naukowych i zawodowych kobiet maleje wraz ze wzrostem statusu naukowego i usytuowaniem na wysokich szczeblach hierarchii uniwersyteckiej. Uznając, że w systemie szkolnictwa wyższego wykształcenie i awanse naukowe mają znaczenie szczególne, ponieważ są niezbędnym warunkiem awansów zawodowych i sprawowania wielu prestiżowych funkcji związanych z władzą organizacyjną oraz szybkim wzrostem wynagrodzeń, autorka artykułu założyła istnienie strategicznych działań warunkujących te ograniczenia. W artykule...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.