Konstrukcja instytucji zajęcie stanowiska przez inny organ przy wydawaniu decyzji administracyjnej przez organ właściwy w sprawie

Leszek Kaczmarski
Zmiany dokonane KPA nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. poprzez umieszczenie art. 7b normującego współdziałanie organów administracji publicznej w Dziale 1 w rozdziale 2 KPA „Zasady ogólne” podniosły do rangi zasady ogólnej nakaz współdziałania organów administracji, jeżeli zachodzą przesłanki tego artykułu. Aktualnie regulacje KPA dotyczące instytucji współdziałania organów administracji możemy podzielić na dwie grupy: 1) współdziałanie organów o charakterze procesowym obejmujące instytucję pomocy prawnej (art. 52 k.p.a.), jak również regulacje odnoszące się do żądania...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.