Struktury administracyjne odpowiedzialne za realizację polityki wobec Polonii w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

Bernadetta Nitschke-Szram
Kluczową rolę w kreowaniu polityki wobec Polonii odgrywał Wydział Zagraniczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Funkcję wykonawczą pełnił Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który sprawował bezpośredni nadzór nad Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”. Powstało ono 17 maja 1955 r. i za jego podstawowy cel uznano firmowanie polityki wobec Polonii. Od samego początku znalazło się ono pod nadzorem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Pierwszym prezesem Towarzystwa został wicemarszałek Sejmu profesor Stanisław Kulczyński. Towarzystwo „Polonia”...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.