Zastosowanie formy dokumentowej i elektronicznej czynności prawnych w prawie pracy

Joanna Zdanowska
Obecnie w obrocie prawnym oprócz tradycyjnych form czynności prawnych funkcjonują formy dokumentowa i elektroniczna. Znajdują one zastosowanie również w stosunkach z zakresu prawa pracy. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości oraz zasadności zastosowania formy dokumentowej i elektronicznej w stosunku pracy oraz wykorzystanie formy elektronicznej do przechowywania dokumentacji pracowniczej. W stosunkach pracy forma dokumentowa znajduje zastosowanie głównie w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego pracodawcy. W formie tej może także nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.