ŻYDOWSKIE DOŚWIADCZENIE POLSKI W XX WIEKU. NA PRZYKŁADZIE LOSÓW ARTURA SCHNEIDERA

Marek Szajda
Historia ludności żydowskiej w Polsce w XX wieku naznaczona jest przede wszystkim okresem Zagłady, ale również jej konsekwencjami, latami po 1945 r. i podejmowanymi próbami odbudowy życia społeczności oraz migracjami. Losy Artura Schneidera, pochodzącego z Krakowa Żyda, który ocalał podczas II wojny światowej, następnie osiedlił się na Ziemiach Zachodnich, a ostatecznie wyjechał z kraju po kampanii antysyjonistycznej, są przykładem żydowskiego doświadczenia Polski w minionym stuleciu. Jego historia jest istotna, zwłaszcza w kontekście służby w „Ludowym”...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.