PRAEFATIONES MINORES: PROLOGI WEWNĘTRZNE W AB URBE CONDITA LIWIUSZA

Jakub Pigoń
Oprócz słynnej praefatio (maior), czyli autorskiego wprowadzenia do Ab Urbe condita jako całości, w zachowanej części dzieła Liwiusza można znaleźć też cztery prologi wewnętrzne (tu nazywane praefationes minores). Pojawiają się one na początku księgi II, VI, XXI i XXXI. W niniejszym artykule najpierw krótko przedstawiono funkcję i tematykę prologów, zwłaszcza wewnętrznych, w historiografii grecko-rzymskiej; potem poddano obszerniejszej analizie cztery praefationes minores Liwiusza. Szczególną uwagę zwrócono na elementy łączące wewnętrzne prologi z wstępem do całego dzieła...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.