Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji

Krystian Saja
Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.