In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 15 (2021): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Kulturą I Polityką In Gremium. Studia Nad Historią
"In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką" jest rocznikiem publikowanym od 2007 roku przez Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profil czasopisma obejmuje badania z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz filozofii. Na łamach „In Gremium” publikowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki i sprawozdania, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zgłaszane artykuły naukowe podlegają procedurze recenzyjnej bazującej na zasadach double-blind peer review. Do tej pory...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.